RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

27 Temmuz 2010 Salı

Çek devrimci Avangarde


Jindrich Styrsky, Toyen, Nezval

S.E.T. kolektif action


OnstOn + Zozan Gemilerördü

26 Temmuz 2010 Pazartesi

Jindrich Styrsky-Kolajlar


21 Temmuz 2010 Çarşamba

kayıp

zaman.

alt dikey salınım

Tüm derimi özenle yüzdüm bedenimden
Salt ruhumu aramak amacımdı
Kargalar uludu varoluş seremonimde
Cadılar kırlangıç ayağı attı kazanlarına
Martılar yüksek sesle sevişti çılgınlık kuşağında
Labirentler çözüldü, yaşlılar iskeletlerinden kurtuldu
Gençler bedenlerini çözdü placebo evreninde
Oysa ben salt cadıya dönüşmüştüm
Acım tamamen yüzümde irinler açtırmıştı
Kurtulamıyordum bedenimden
Yaşamım kabus olmaya devam ediyordu
Kimse ağlamıyordu irinlerime
Kimse nefret etmiyordu yaralarımdan
Sapkın ruhum bedenimi ele veriyordu
Son bir hamleyle hançeri sapladım beynime
Ruh salınımı baykuş ritmiyle gerçekleşti
Sansarlar yanıma yanaştı ve şöyle dedi:
Kapılar daha kapanmadı
İçeri gel, duygularından arınacaksın
Her şey hiçlik burada
Saatler boş
Ruh tepileri sesle akıyor
Alt dikey evrenin bekçileri
İzin verdi sana
Yolun açık…

FANTOM

20 Temmuz 2010 Salı

Marco Camenisch için Uluslararası Dayanışma Kampanyasına Çağrı

Yetmişlerde nükleer karşıtı hareket içerisinde aktif rolü olan Marco Camenisch, hemen hemen 20 yıllık politik bir tutsaktır. Militan bir yeşil anarşist olarak tüm bu yıllarda hapishane içerisinde ve dışarısındaki mücadelelere, kampanyalara ve protestolara katılmaktadır.

İki yıl içerisinde İsviçre hapishane sisteminde şartlı tahliye bi kanun olduğu için şartlı salıverilme hakkı olacaktır. Ancak Marcos'un durumu özeldir. Salıverilmesi için tüm özel ayrıcalıklar ve hazırlayıcı önlemler reddedilmektedir. Kanser hastalığı için gereksinim duyduğu tıbbi tedavi halen yetersiz bulunmaktadır. Politik inançlarından vazgeçmediği ve dünya çapında onun kaçmasına yardımcı olabilecek bir çok arkadaşı olduğu için genelde verilen sıla izni ona verilmiyor. Halen iyi sosyal ilişkilere sahip olmak şartlı tahliye için bir kriterdir – ki Marco bir çok kriteri yerine getirmektedir.

Yargı otoriterleri, şartlı salıvermeyi ruhen ve fiziken zayıf düşmüş ve/veya konformist tutsaklara verdiği güçlü etki vermektedir. Bu eğilim metropollerde neredeyse tüm politik tutsaklara riayet edebilir. Politik kimliklerini savunan tutsaklar cezalarını yatmalarına rağmen hapishanelerde – iktidardakilerin bir silahı olarak hapishane korkusunu sıcak tutmak, onları ve geldikleri ilerici hareketleri zayıflatma niyetiyle with- diri diri gömülmektedir. Bir çok örnekten bazıları ABD'deki Leonard Peltier'in, Fransa'daki Action Directe tutsaklarından birisinin veya İspanya'daki Bask tutsaklarından birisinin durumlarıdır.

Uluslararası kızıl yardımla birlikte, bizler bu yüzden diğer ülkelerdeki uzun zamandır tutulu bulunan tutsakların serbest bırakılması için mücadelelerle koordine olan Marco Camenisch için uluslararası bir dayanışma kampanyası çağrısında bulunuyoruz. Bu arada hapishanelerin olmadığı bir toplum umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle, 19 Haziran'da kampanyaya başlamak için muhalif tutsaklar için ve hapishanelere karşı uluslararası bir eylem gününü örgütlüyoruz..

Uluslararası kızıl yardım çağrısı için imzalayın, bu metni websitelerinizde ve diğer kanallar yoluyla yayın. Merkez noktanızı ekleyerek kampanyaya katılın. 18 Eylül 2010'daki uluslararası eylem gününde yer alın.

Dayanışma bir silahtır!

Marco Camenisch'in arkadaşları ve destekçileri

Haziran 2010

Marco'ya şu adresten yazın (göndericinin adresini yazmayı unutmayın):
marco camenisch
postfach 3143
ch-8105 regensdorf

Şu hesaba para göndererek destekleyin:
Hesap no. 87-112365-3 (PAN-IG, ch-8005 zürich)

İletişim:
marco_camenisch@yahoo.de Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Call for an International Solidarity Campaign for Marco Camenisch

marco camenisch, known for his active role in the anti-nuclear movement during the seventies, has been a political prisoner for almost 20 years. as a militant green anarchist he has been taking part in struggles, campaigns and protests in and outside prison during all these years. He is currently detained in the penitentiary pöschwies/regensdorf near zurich.

in two years comes the case of his conditional release that should basically be granted since in the swiss prison system, conditional release is the rule.however marcos situation is a particular one. all special privileges and preparatory measures for release are refused. the medical treatment he needs because of his cancerous disease continues to be insufficient. the furlough usually granted is refused on the grounds that he does not renounce his political convictions and has to many friends all over the world who might help him escape. yet having good social contacts is a criterion for conditional release – one out of many criteria which marco would fulfill.

the juridical authorities give the strong impression that conditional release is only granted for broken and/or conformist prisoners. this tendency can be observed with nearly all political prisoners in metropolises. prisoners defending their political identity are buried alive in prison although they have served their sentence already – with the intention to weaken them and the progressive movements they come from and to keep up the fear of prison as a weapon of those in power. some examples among many are the situation of leonard peltier in the usa, the one of the prisoners from action directe in france or of the basque prisoners in the spanish state.

together with the international red aid, we therefore call for an international solidarity campaign for marco camenisch coordinating with struggles for the release of long-standing prisoners in other countries. meanwhile we do not want to lose the prospect of a society without prisons. that is why we set the start of the campaign for june 19 which is the international day of action for antagonist prisoners and against prisons.

sign the call of the international red aid, spread this information via your websites and other channels. join the campaign adding your own focal points. Take part in the international day of action on september 18 2010.

solidarity is a weapon!

friends and supporters of marco camenisch

june 2010

write to marco (remember to put sender's address):
marco camenisch
postfach 3143
ch-8105 regensdorf

support him:
account no. 87-112365-3 (PAN-IG, ch-8005 zürich)

contact:
marco_camenisch@yahoo.de Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

----------

Llamamiento para una campaña internacional de solidaridad con marco camenisch

marco camenisch, conocido por su participación activa en el movimiento antinuclear de los años setenta, está encarcelado como preso político desde hace casi 20 años. Como anarquista verde ha participado en luchas, campañas y protestas dentro y fuera del cárcel. Actualmente está en la cárcel Pöschwies en Regensdorf en los alrededores de Zurich.

En dos años (en 2012) vendrá la cita de su libertad condicional que en principio le debería ser otorgado porque la libertad condicional es la regla general en el sistema de cárcel suiza. Pero la situación de marco es particular. Todos los alivios y medidas preparatorias de la liberación se las recházan categoricamente. La atención médica que necesita a causa de su enfermedad cancerosa continua de ser deficiente. Las vacaciones carcelarias normalmente concedidas se las recházan alegando que no reniegue sus convicciónes políticas y tenga demasiados amigos/as en todo el mundo que le puedan ayudar a huir. A la vez tener buenos contactos sociales fuera de la cárcel es un criterio para la libertad condicional. Uno de muchos criterios que marco objetivamente cumpliría.

Da la impresión de que los autoridades jurídicas concedan la libertad condicional solo a los encarcelados que son destrozados o adaptados. Esa tendencia se puede observar con prácticamente todos los presos en las metrópolis. Presos que defienden su identidad política son enterrados vivos en la cárcel aún cuando todavía hayan cumplido con su condena. Eso es para debilitar a ellos y a los movimientos progresistas de quienes provienen – para perpetuar el miedo a la cárcel como medio de los gobernantes. La situación de leonard peltier en los estados unidos, la de los presos de la action directe en francia o la de los presos vascos en en el estado español son puestos por caso.

Por eso llamamos junto al socorro rojo internacional a una campaña internacional de solidaridad con marco camenisch a la que se unen las luchas por la libertad de los otros presos políticos de muchos años en otras países. En eso no queremos perder de vista la perspectiva de una sociedad sin cárceles. Por eso hemos fijado el pistoletazo de salida para la campaña para el 19 de julio, que es el día de acción internacional para los presos antagonistas y contra las cárceles.

Firmad el llamamiento del socorro rojo internacional, distribuid las informaciones via vuestras páginas de web y otras medios de comunicación. Participad en la campaña incorporando vuestros puntos esenciales. Tomad parte en el día internacional de acción del 18 de septiembre 2010.

solidaridad es un arma!

amigos/as y sostenientes de marco camenisch

junio 2010

escribid a marco (no olvidar el remitente):
marco camenisch
postfach 3143
ch-8105 regensdorf

apoyad a marco:
cuenta 87-112365-3 (PAN-IG, ch-8000 Zürich)

contacto:
marco_camenisch@yahoo.de Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

---

appello per una campagna di solidarietà per marco camenisch

marco camenisch, conosciuto per la sua partecipazione attiva al movimento antinucleare dei anni settanta, sta incarcerato da quasi venti anni come prigioniero politico. durante tutti questi anni faceva parte di lotte, campagne e protesti dentro e fuori del carcere come anarchico ecologistà combattente. attualmente sta nel carcere poeschwies /regensdorf vicino a zurigo.

fra due anni (nel 2012) verrà la data della sua scarcerazione condizionale, che gli dovrebbe essere concedato per principio. perché la scarcerazione condizionale è la regola nel sistema carceriale svizzero. Però la situazione di marco è particolare. tutte le facilitazioni e le misure per prepararsi alla liberazione gli sono rifiutati categoricamente. il provvedimento sanitario, che lui bisogna perché è malato di cancro, resta insufficente. la licenza dal carcere usuale gli viene rifiutato con la fondazione che lui non nega la sua fede politica e che ha troppi amici e amiche in tutto il mondo, che potevano aiutarli a scappare. nello stesso tempo avere dei buoni rapporti sociali fuori della galera è una condizione della scarcerazione condizionale. una di tanti condizioni che marco adempirerà oggetivamente.

dà l'impressione che le autorità giudiziari concedono la scarzerazione condizionale solo ai/alle detenuti/e che sono piegati/e o adattati/e. questa tendenza si puo contatstare per quasi tutti/e i/le prigionieri/e politici/che nelle metropoli. detenuti/e che difendono la loro identità politica sono sepolti vivi nelle galere, anché sè hanno espiato la pena. tutto con la intenzione di indebolire il movimento progressista al quale appartengono - pure di mantenere la paura del carcere come arma dei potenti. come alcuni esempi fra tanti possono servire la situazione di leonard peltier negli stati uniti, quella dei/delle detenuti/e di action directe in francia o dei/delle prigionieri/e baschi nello stato spagnolo.

per queste varie ragioni facciamo un appello insieme al soccorso rosso internazionale per una campagna internazionale di solidarietà per marco camenisch, che si vuole unire con le lotte per la libertà di altri/e prigionieri/e politici/che con delle pene lunghe in altri paesi o continenti. non vogliamo perdere di vista la perspettiva di una società senza galere, abbiamo comminciato la campagna il 19 di giugno, che è il giorno d'azione per i/le prigionieri/e antagonisti/e e contro il carcere.

vi domandiamo di sottoscrivere l'appello del soccorso rosso internazionale. fate girare le informazioni su vostri website o altri canali d'informazione. partecipate con i vostri punti essenziali politici e con "vostri/e" prigionieri/e. partecipate al giorno d'azione internazionale il 18 e 19 di settembre.

la solidarietà è un'arma

amici/che e compagni/e di marco camenisch

giugno 2010


scrivete a marco ( non dimenticare di mettere un mittente):
marco camenisch
postfach 3143
ch-8105 regensdorf


sostenete marco:
conto 87-112365-3 (PAN-IG, ch-8000 zuerich)

contatto:
marco_camenisch@yahoo.de

12 Temmuz 2010 Pazartesi

Vurun SarayBosna’ya-Jean Baudrillard(6 Ocak 1994)

(11 Temmuz 1995'te resmi rakamlara göre 8 bin 300 Boşnak Srebrenitsa'da öldürüldü…)

Vurun SarayBosna’ya

‘Gerçek Avrupa, Beyaz Avrupa ahlaki bakımdan olduğu denli ekonomik ve etnik bakımlardan temiz, temizlenmiş, bütünleşmiş ve arındırılmış Avrupa oluşmak üzeredir.Avrupa, zafer edasıyla SarayBosna’da oluşmaktadır. Ve bu anlamda orada olup bitenler kesinlikle süreç içinde karşılaşılan rastlantısal kazalar değil, Yeni Dünya Düzeni’nin, her yerde beyaz bütünleşmeyle, korumacılıkla, ayrımcılıkla ve denetimle kendini gösteren uzantısı olan Yeni Avrupa Düzeni’nin mantıksal ve tırmanışa geçen evresidir.’

‘bütün Avrupa ülkeleri etnik arındırma yoluna girdi. İşte, parlamentoların gölgesinde, karanlıkta yavaşça oluşmakta olan gerçek Avrupa budur ve Sırbistan da onun mızrağının demir ucudur’

‘Le Pen’in siyaset sahnesinden büyük bir ölçüde nasıl silindiğini sanıyorsunuz?Çünkü fikirlerinin özü Fransa’nın ayrıcalığı, kutsal birlik, Avrupa-ulusçu tepke, korumacılık biçimleri altında siyasal sınıfın her yanına sızmıştır’

‘Sanki Avrupa’nın tüm ulusları birleşmiş, bütün siyasalar birbirine karışmış da; Avrupa’nın aşağılık işlerinin uygulayıcıları durumuna gelmiş Sırpları sözleşme yapıp kiralık katil olarak tutmuş gibi…’

‘Modern Avrupa daha önce bir çok yerde yaptığı gibi, Müslümanların ve Arapların, hiç olmazsa göçmen köleler olarak köklerinin kazınmasına girişecek’

‘Tüm sonuçları bakımından ‘siyasal açıdan doğru(political correctness)’ olan şey, dilden başlayarak sürdürülen bir zihinsel arınma ve korunma girişimimidir. Siyahlar: color people, sakatlar: disabled, fahişeler: sex worker, olurlar. Kara para gibi aklanmaları gerekir. Her türlü olumsuz yazgının, saklamak istediğinden daha da edepsiz bir hileyle temizlenmesi gerekir’

‘Sonuçta acıma temeli üzerinde, hep birlikte toplumsal sefaletle bir antlaşma imzalarlar. Toplumbilimciler zavallı biçimde konuşurlar ve zavallılar toplumbilimsel bir biçimde konuşmaya koyulurlar’

‘Yeni Aydınlar Düzeni, her yerde Yeni Dünya Düzeni’nin açtığı yolları izlemekte. Başkalarının felaketi, sefaleti, acıları her yerde hammaddeye ve ilk sahneye dönüştü. İnsan haklarıyla bezenmiş mağduriyet, iç karartıcı tek ideoloji gibi’


‘Boşnaklar bunu biliyorlar. Bütün umutlarını faşizm diye adlandırılan bir tür kalıntının veya iğrenç urun değil de uluslar arası demokratik düzenin yok ettiğini biliyorlar’

‘Hiçbir şeyi uzlaştırmamak gerekir’

J.B.

10 Temmuz 2010 Cumartesi

HERBERT MARCUSE VE SÜRREALİST DEVRİM-1


Herbert Marcuse, sürrealizme olan ilgi ve alakasını, hayatının son yirmi beş yılında durmadan ortaya sürdü. Eros ve Medeniyet'te, takip eden eserlerinde ve yayınlanan çeşitli makale ve röportajlarında da referans verdiği gibi, bu ilginin giderek genişlediğini ve derinleştiğini belli etti. Eleştirmenlerin de kabul ettiği gibi, en azından 1968 Mayıs'ından itibaren sürrealizm, onun devrimci sosyal dönüşümünün ve görüşünün odak noktasıydı.

1970'lerin başında, Chicago sürrealistlerine yazdığı mektuplarda - burada ilk kez yayınlanmaktadır - sürrealizmin geçmiş ve geleceğine, teori ve pratiğine, hedef ve prensiplerine ilişkin görüşlerini durmaksızın öne sürdü. Gerçekten de bu büyük eleştirel teoristin olgunlaşmış düşüncelerini göz önünde bulundurursak, bu mektuplar bize sadece sürrealizm için değil, aynı zamanda şiir, hayal gücü, başkaldırı ve devrimin bugünü ve yarını için de geniş bir perspektiften teşvik edici olmaktadır.
Sürrealist düşünce ve temalar ve hatta sürrealist ruhun parıltıları, o henüz 'sürrealizm' sözünü anmadan çok önceleri dahi eserlerinde fark edilmektedir. Heideggervari hantal tuzaklarını bir köşeye koyacak olursak, ilk kitabı olan 'Hegel'in Ontolojisi ve Tarih Tezi' (1932) "Saf bir felsefi disiplin ve beşeri ilmin çerçevesini aşan sorunlar" ile ilgilenmekte, yaşam ve ölüm gibi sürrealizmin baypas ettiği temel problemleri daha başından itibaren üstüne gitmektedir. Aynı yıl, Marx'ın Ekonomi ve Felsefe Müsvetteleri (1844) üzerine görüşleri de devrin hiçbir sürrealist yayın organında gözden kaçmamıştır. 1940 yılında Marcuse'in Hegel'in 'Neden ve Devrim' üzerine sunumları da Andre Breton'un bu felsefeci hakındaki (sürrealizmin gidişatında başka hiçbir felsefecinin görüşleri bu kadar etkileyici olmamıştır) görüşleriyle fevkalade uyumludur. Son olarak, 1948'de Marcuse'in, Jean Paul Sartre'ın sürrealistlerin varlık anlayışına karşı getirdiği eleştirilere verdiği yıkıcı cevapsa dikkat çekicidir.

Marcuse, 1955'te Eros ve Medeniyet'le başlayarak sürrealist yatkınlıklarını açıkça ifade etmiştir. Yine de hayatı ve çalışma yaşamı boyunca bu düşünceye olan sadakatini birkaç satırdan çok ifade etmemiştir. 1955 yılından bizimle mektuplaşmaya başladığı 1971 yılına kadar, sürrealizm üzerine sarf ettiği birçok düşüncenin özeti, konu üzerine gösterdiği düşünsel gelişimi göstermektdire ve aşağıda yayınlanan bu mektupları anlamamız için sağlam bir altyapı sunmaktadır.
***
Marcues, Eros ve Medeniyet'te 'Freud'un buluşlarının devrimsel nitelikteki etkilerini' incelerken, sürrealistlerin bu etkileri otuz yıl öncesinden teşhis ettiğini söylemekte ve bu iddiasını da Breton'un 1. Sürrealist Manifestosu'ndan (1924) alıntılayarak desteklemektedir. "Hayalgücü belki de haklarının iadesini istemek üzere." Ve yine Breton'dan alıntılayarak devam etmektedir, "Rüyalar da hayatın esas sorunlarına bir çözüm olamaz mı?"
"Psikoanalizin çok ötesine geçerek, içeriğini riske etmeden rüyaları gerçeğin arasına sokmayı dilediler. Sanat, kendini devrimle müttefik kıldı. Hayal gücünün gerçek değerine olan bu bağlılıklarını riske atmıyor olmaları, gerçeği çok daha makul kılıyor"

Bu, Marcuse için Büyük Red idi: Duyguların gereksiz şekilde bastırılmasına karşı bir protesto ve özgürlüğün esas formu için bir mücadele, yani endişesiz bir yaşam için.
Marcuse, Neden ve Devrim'in (1960) dikkat çekici önsözü olan 'Diyalektik üzerine bir not'ta bir adım daha ileri giderek kendi sürrealist eleştirisini de ortaya koymaktaydı.
"Diyalektik ve şairane dil, ortak bir zeminde buluşurlar. Bu ortak zemin, otantik bir söyleyişi arayıştır ki bu dil değilleme yoluyla ortaya çıkan ve zarların sallandığı oyunu kabulün büyük reddidir. Yokluk, ortaya çıkarılmalıdır; çünkü gerçeğin büyük bir bölümü de yokluktur. Bu nedenle şiir, şeylerin değillenmesi için bir güçtür. Hegel'in de paradoksal olarak tüm otantik düşünceler için öne sürdüğü gibi."

Tek Boyutlu Adam'da (1964) da bu görüşü öne sürmeye devam etmektedir: " Bu bilinç işlevinde, şiir düşünce için büyük görev taşımaktadır. Var olmayan şeyleri isimlendirmek, var olan şeylerin büyüsünü bozmaktadır." 'Büyük Red' kavramını tekrar tekrar işe başına çağırarak yetmişlerden önce kendi adıyla anılan ve herkesçe bilinen bir söz haline getirmiş, birçok kez alıntılanmasını sağlamıştır, tıpkı dünyaca ünlü Fortune dergisinde 'Sürrealist politikanın imkansız rehberi' olarak adledildiği gibi. Marcuse'i eleştiren bir çok kişi bu sözün izini, "Ben ve arkadaşlarım değilleme konusunda sınırsızız" diyen Breton'a kadar sürmüştür.
Marcuse'in "Yeni bir dil ve devrimci bir dil için yeni bir şiir dili için metod arayışı ve yoğunlaşma" üzerine vurgu yaptığı 'Tek Boyutlu Toplumda Sanat' adlı konferans metni, 1967 yılı Mayıs'ında yayınlanan Arts Magazine'de yayınlanmıştır:
Bu durum, bir bilinç ekolü olarak hayalgücü konseptinin, kurumsallaşmanın büyüsünü kırıp aşacak düzeye gelmesi işidir. Bu bağlamda sürrealist tez, şiir dilini öne çıkartarak, her şeyin meta-dille değillenmesi - buna devrimci hareket de dahildir - yoluyla her şeyi kucaklayan kurumsallaşmaya yenik düşmeyecek tek tezdir. Diğer bir deyişle, sanat kurumsallaşmanın ve hatta devrimci kurumsallaşmanın parçası haline gelmediği sürece içsel bir devrim işlevini yerine getirebilir.

Dile getirmeye devam ettiği bu görüş, aslen sürrealist Benjamin Peret'in polemik yaratan Şairlerin Alçaklığı (1943) kitabındandır. Marcuse, ünlü bir pasajı alıntılayarak devam eder: "Gerçek bir şair anti konformist olmalıdır."
27 Ekim 1968 tarihli New York Times'da yayınlanan bir röportajında yeni solu Paris ayaklanmasını değerlendirirken şunları söylemiştir:
"Mayıs olaylarının en ilginç yönü, Marx'ın Breton'la buluşmasıydı. Gücün içindeki hayalgücü, kesinlikle devrimsel nitelikte. Bu yeni bir şey, hayalgücünün en gelişmiş yanlarını ve değerlerini gerçekliğin içine sokması açısından. Bu insanların önemli bir ders öğrendiğini ortaya koyuyor, o da şu ki gerçek sadece rasyonalizmin içinde yok, hayalgücünün içinde de fazlasıyla mevcut. Yakın dönem sonuçları ne olursa olsun, öğrenci hareketinin çağdaş toplumun gelişiminde bir dönüm noktası olduğuna inanmam bu nedenledir."
(Devam edeceğiz.)

İngilizceden (ABD Sürrealist Hareket arşivi)çeviri: Onur Erbaş

5 Temmuz 2010 Pazartesi

zahiri

iklim..

UNDERGROUND POETİX6(yaz özel sayısı) Dağıtımda..


POETİX 6
112 sayfa, 9,5 ytl

Kısmi İçerik:
A) Interzone’da Beat’ler
Paul Bowles ile bir söyleşi

B) Nick Zedd

underground poetix özel röportajı

C) The Allen Ginsberg Project: İnterview with John Lofton

D) No Wavelength ThePara-Punk Underground
Village Voice film eleştirmeni Jim Hoberman New York New Wave film sahnesi ve Vivienne Dick’in yeni super-8 filmlerini yazıyor.

E) Müzik, Gürültü & Politika

F) BIKINI KILL

G) RIOT GRRRL MANİFESTOSU

H) “Aynen Çağlayan Dağları Gibi” Gary Snyder’ın Dünyaya Açılan Penceresi

I) junkie-punk Richard Hell &Destiny Street Üzerine

J) SOME INFORMATION ABOUT FIFTY-NINE YEARS OF EXISTENCE
henri michaux

K) Orospu Mutant Manifestosu

L) Bukowski ÜZERİNE-A.D.WINANS

M) MEAT KUŞAĞI

N) MAYMUN DÜŞÜNÜR, MAYMUN YAPAR: Chuck Palahniuk

O) küçük İskender

P) Bob Marley & Futbol

R) Yves Klein 1928-1962 Derleme Yazıları

S) BEMBEYAZ ETEĞİNİZDEKİ KAPKARA GRES LEKESİ:Kara Panterler Partisine genel bakış

T) Panik Hareketi/Sürrealizmi

U) Dan FANTE

V) Sonic Youth

W) CHARLES BUKOWSKI ANLATIYOR: JOHN FANTE

Y) OSMANLI DİVAN ŞİİRİNDE ‘İNTERNET’ TEMASI: ŞAİR VEB’Î VE İNTERNETNÂME’Sİ

X) Prag’ın Çiçek Çocukları:Prag Baharı

Z) ÖLÜ MEDYA MANİFESTOSU

1 Temmuz 2010 Perşembe

Boya-cins

Şiirde Yeni Dalga Kirpi Şiir 4 de Yükseliyor!!!


Kirpi Şiir'in 4. sayısı; Underground Poetix, Şebeke, S.E.T. emeği ve katılımıyla Yeni Şiir'in bir çeşit uçbeyi olarak dağıtımda...

Şebeke action: B.M'nin Bekaret Kemeri


Rafet Arslan/Şebeke
Kargaşa 10-KargArt

PS: yerleştirmeye Benjamin'in tarih üzerine tezlerinden bir bölümle hazırlanmış bildiri eşlik etmiştir. bu eylemin hedefi başta 2010 gösterisi olmak üzere kültür endüstrisidir.